สถานที่สอบ

สนามสอบ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะบัญชีฯ หมายเลขห้อง CH211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ

×