คำถามที่พบบ่อย

JPT ได้รับการพัฒนาให้เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่บุคคลที่มีความสามารถในระดับที่ต่างกันสามารถเข้าทดสอบได้ ตั้งแต่ผู้ที่ได้ 10 คะแนน(ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น) ไปจนถึง 990 คะแนน(ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา) ข้อสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คะแนนตามเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนระดับต้น ฉะนั้นการทดสอบนี้จะทำให้ผู้เรียนระดับต้นประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตนเองได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าตัวคำถามจะมาจากเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ 8 ส่วน แต่ผู้สอบบางท่านอาจไม่สามารถตอบคำถามของผู้เรียนระดับต้นได้ เนื่องด้วยตัวคำถามในแต่ละส่วนจะไล่ระดับจากง่ายไปยาก และหากผู้สอบไม่สามารถตอบคำถามได้หมดทุกข้อ แต่ผู้สอบสามารถวัดความสามารถของตนเอง ณ ขณะนั้นได้ JPT คือการทดสอบที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สอบวัดความสามารถตนเอง โดยรับรู้ถึงความสามารถ ณ ปัจจุบัน และนำมาเปรียบเทียบกับระดับความสามารถที่ตั้งไว้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบครั้งถัดไป

ในการสอบแต่ละครั้งจะเปลี่ยนคำถามใหม่ทุกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีการทดสอบระดับสูงหรือที่เรียกว่าทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ(IRT) แบบเดียวกับข้อสอบ TOEIC และ TOEFL เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับระดับความยากที่ไม่มีการเบี่ยงเกณฑ์การประเมินแต่อย่างใด ดังนั้นในการสอบแต่ละครั้งคะแนนมาตรฐานจึงคงที่

JPT ไม่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เหมือนกับข้อสอบ TOEIC ดังนั้นจึงไม่มีการระบุคะแนนว่าสอบผ่านหรือไม่ การทดสอบ JPT ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของแต่ละบุคคลเพียงเท่านั้น หากแต่ยังใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การจ้างงานในบริษัทและองค์กรสาธารณะ การเลื่อนตำแหน่ง การคัดเลือกแรงงานต่างชาติ และการศึกษาผลหลังจากการอบรมภาษาญี่ปุ่น โดยคะแนนที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ข้อสอบ JPT มีข้อดีคือตัวผู้สอบและผู้ประเมินสามารถตั้งคะแนนผ่านเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน

JLPT อยู่ภายใต้การดูแลของเจแปนฟาวน์เดชั่นและสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น การจัดสอบ JLPT จะจัดขึ้นเพียงสองครั้งต่อปีในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม JLPT แบ่งแยกย่อยออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ระดับ N5 ไปจนถึง N1 สำหรับคะแนนผ่านเกณฑ์ของ N1 จะอยู่ที่ 100 คะแนนและคะแนนของแต่ละพาร์ทจะต้องสูงกว่าคะแนนต่ำสุด ในทางกลับกัน JPT คือข้อสอบที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างแม่นยำและผลสอบจะระบุเพียงแค่คะแนนเท่านั้น และไม่มีการแจ้งผลผ่านสอบหรือตกสอบแต่อย่างใด การตั้งเป้าหมายคะแนนจึงเป็นไปได้ ปัจจุบันคะแนน JPT สามารถยื่นเข้าทำงานได้ในบริษัทใหญ่ ๆ ของเกาหลีและยังใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นอกจากนี้การจัดสอบ JPT จะมีทั้งหมด 6 ครั้งต่อปีซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าสอบมีโอกาสในการสอบเพิ่มขึ้น

ในขณะนี้ทางผู้จัดสอบในประเทศไทยยังไม่มีหนังสือสำหรับการเตรียมตัวสอบ ผู้สมัครสอบสามารถดูแนวข้อสอบและลองทำแบบทดสอบได้จาก ตัวอย่างข้อสอบบนเว็บไซต์

ผู้สอบจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบที่จ่ายไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบหรือโอนสิทธิ์สอบให้ผู้อื่นได้

การสอบ JPT ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ ในวันสอบให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวตัวจริง(บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต)มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่

ผู้สอบไม่สามารถออกจากห้องสอบได้จนกว่าจะหมดเวลาสอบ เนื่องด้วยเป็นการกระทำที่รบกวนผู้สอบท่านอื่น