สัดส่วนข้อสอบและเนื้อหาข้อสอบ

สัดส่วนข้อสอบและเนื้อหาข้อสอบ

ข้อสอบ JPT มีทั้งหมด 200 ข้อ เวลาทำทั้งสิ้น 95 นาที แบ่งออกเป็นพาร์ทฟัง 100 ข้อ(45 นาที)
และพาร์ทอ่าน 100 ข้อ(50 นาที) ตัวคำถามจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น 8 ส่วนตามตารางด้านล่าง
ซึ่งเป็นคะแนนพาร์ทละ 495 คะแนน รวมเป็น 990 คะแนน

แบบฝึกทำข้อสอบ

แบบฝึกต่อไปนี้เป็นคำถามตัวอย่างของข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JPT
ผู้สอบสามารถสามารถดูรูปแบบคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบได้ อย่างไรก็ตามยังมีจุดที่แตกต่างกันกับคำถามหรือข้อสอบที่ใช้ในการสอบจริงที่
มีทั้งหมด 200 ข้อ